Skip links

Privacy regelement

Privacyreglement huisartsen Carnissehuis november 2023 

Hoe gaan wij om met uw persoonlijke gegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk? Daarover leest u meer in dit privacyreglement. U krijgt informatie over uw rechten en onze plichten. 

Nieuwe wet: AVG
Sinds mei 2018 is er de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Een organisatie die met uw persoonlijke gegevens werkt, moet voldoen aan bepaalde regels. Dankzij de nieuwe wet heeft u ook bepaalde rechten.  

Persoonsgegevens
In onze huisartsenpraktijk werken we ook met uw persoonsgegevens. Dat is nodig om u goed te kunnen behandelen. Maar ook om u bijvoorbeeld een factuur te kunnen sturen na een behandeling. Onze huisartsenpraktijk is verplicht om met uw persoonlijke gegevens te werken, voor uw gezondheid en voor de gezondheid van anderen. Een huisartsenpraktijk is bijvoorbeeld verplicht om een besmettelijke ziekte bij iemand te melden (Wet Publieke Gezondheid). 

Plichten van de huisartsenpraktijken die praktijk voeren in het Carnissehuis. Volgens de privacywetgeving moeten de huisartsenprakrijken die praktijk voeren in het Carnissehuis op een correcte manier omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat:  

 • Uw gegevens alleen worden gebruikt voor:  
 • het verlenen van zorg; 
 • beheer en beleid; 
 • het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
   
 • Uw gegevens niet worden gebruikt voor andere redenen/doelen.
   
 • U informatie krijgt over wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld via uw zorgverlener, via een folder of via onze website uilenpols.praktijkinfo.nl.
   
 • Alle medewerkers van de huisartsenpraktijken die praktijk voeren in het Carnissehuis vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens.
   
 • Uw persoonsgegevens goed worden beveiligd.
   
 • Uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is. Voor medische gegevens geldt een termijn van 15 jaar vanaf de laatste behandeling. Uw zorgverlener kan altijd beoordelen of het nodig is om uw gegevens nog langer te bewaren. Bijvoorbeeld voor de gezondheid van uw kinderen.  

 Rechten van patiënten  

U heeft als patiënt de volgende rechten: 

 • U mag weten of – en welke – persoonsgegevens van u worden gebruikt.
 • U kunt een afschrift krijgen van de gegevens die van u worden gebruikt. U kunt de gegevens ook inzien (als dat de privacy van anderen niet aantast).
 • U kunt gegevens verbeteren, aanvullen of laten verwijderen als dat nodig is.
 • U kunt uw medische gegevens – deels – laten vernietigen. Dat kan alleen als het niet wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren. En als niemand anders er een belang bij heeft dat de gegevens bewaard blijven.
 • U mag een eigen – medische – verklaring toevoegen aan uw dossier.
 • U mag zich in bepaalde gevallen verzetten tegen het gebruiken van uw gegevens. 

Wilt u gebruikmaken van één van deze rechten? Geef dit dan aan bij uw huisartsenpraktijk. Dat kan mondeling of schriftelijk met een aanvraagformulier. U kunt ook een vertegenwoordiger laten opkomen voor uw rechten. Bijvoorbeeld een schriftelijk gemachtigde, uw curator of uw mentor. 

Huisartsen Carnissehuis 

KNMG_220922_Richtlijn_Omgaan met medische gegevens_december_2022.pdf    

In ons privacyreglement verwijzen wij naar bovenstaand document.  

Daaronder valt het niet verstrekken van medische informatie aan derden tenzij duidelijke toestemming van de patiënt. In onderstaande werkafspraken wordt dit nader toegelicht.  

Verstrekken van informatie over patiënt aan naast(en) van patiënt: 

– Basisregel nooit informatie delen met een ander dan de patiënt.  

– Indien dat wel gewenst is, altijd toestemming nodig van patiënt, dus vooraf vragen.  

– Indien patiënt toestemming geeft voor het verstrekken van gegevens, dus bijvoorbeeld een verwijsbrief, noteer je dat in het dossier.  

– indien iemand anders dan de patiënt een brief komt ophalen, controleer je in het dossier of patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven, indien niet of niet duidelijk, de brief wordt niet meegegeven en er wordt contact opgenomen met patiënt om hierover afspraken te maken.  

– indien patiënt wil dat wij altijd via iemand communiceren, icpc regel aanmaken code A62, gegevens van contactpersoon noteren waarmee wij mogen communiceren. Leg uit aan de patiënt dat je het noteert en dat wij zonder tegenbericht uit gaan van deze specifieke toestemming.  

-Zelfs bij het versturen van informatie per post moet de patiënt toestemming geven. Het versturen van informatie per post wordt als veiliger beschouwd dat het meegeven van informatie aan een naaste van een patiënt in een gesloten envelop(dat laatste dus niet doen zonder toestemming van een patiënt. 

QuickConsult

Wij maken in de praktijk gebruik van Juvoly Quickconsult, dat is een hulpmiddel, die
gesproken tekst omzet naar een samenvatting voor het HuisartsInformatieSysteem. Dit helpt het werk van de huisarts, waardoor het consult beter wordt. De gesproken teksten worden nergens
opgeslagen en de samenvatting wordt, na controle op correctheid door de huisarts, zoals gebruikelijk, in het
HuisartsInformatieSysteem bewaard.

 

This website uses cookies to improve your web experience.